Zakúpiť projekt

Meteostanica v2 - Vyskúšajte online TU!


Technológie pre meteostanicu:

 • PHP
 • CSS
 • AJAX - dynamický zápis posledných teplôt do real-time tabuĺky
 • Google Charts (Grafy)
 • C (Wiring) pre NodeMCU
 • Ethernet: Prenos dát na web
 • Ethernet Shield Wiznet W5100
 • Veličiny v projekte:

 • Teplota dnu: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • Teplota von: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • Vlhkosť vzduchu: DHT22 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • Atmosférický tlak: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • Hardvérová výbava bez zmeny (volitelná zmena DHT22 miesto DHT12)
  Verzia v2 ponúka:
 • Nové grafické používateľské rozhranie (responzívne)
 • Login systém
 • Real-time dáta do dynamickej tabuľky
 • Archivácia v 10-minútových intervaloch do MySQL databázy, Google Grafy (náhrada za CanvasJS) - výpis grafov aktuálny deň + 7 posledných dní
 • Vylepšená prognóza počasia pre celodenný vývoj teplôt
 • Reset dosky na diaľku
 • Log prihlásení/zmena loginu
 • Indikátor stavu pripojenia dosky
 • Zmena názvov jednotlivých izieb/názvov senzorov
 • Screenshoty meteostanice:

  Zdrojový kód pre Arduino + W5100


 • Knižnice: TU

 • Wiring pre datove piny:
  DS18B20 --> D8
  DHT22 --> D2
  BMP280 --> A4--> SDA A5 --> SCL/SCK
  
  #include <avr\wdt.h> //kniznica watchdogu
  #include <SPI.h>           //kniznica SPI
  #include <Ethernet.h>        //kniznica k ethernet shieldu
  #include <OneWire.h>         //Onewire kniznica
  #include <DallasTemperature.h>    //knižnica senzorov DS18B20
  #include "Adafruit_BMP280.h"     //bmp280 kniznica s upravou na 0x76 adresu
  #define ONE_WIRE_BUS 8        //definovany pin OneWire zbernice
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    //inicializacia pinu
  DallasTemperature sensors(&oneWire); //priradenie ds18b20 senzorov na onewire zbernicu
  #include <Adafruit_Sensor.h>
  #include <DHT.h>
  #include <DHT_U.h>
  #define DHTPIN      2     // Pin which is connected to the DHT sensor.
  #define DHTTYPE      DHT22   // DHT 22 (AM2302)
  DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Adafruit_BMP280 bmp; //inicializacia BMP senzora
  byte mac[] = { 0x20, 0x1A, 0x06, 0x75, 0x8C, 0xAA }; 
  char server[] = "www.arduino.php5.sk"; 
  IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1);
  IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  IPAddress ip(192, 168, 0, 45);          
  EthernetClient client;
  void setup() {
   sensors.begin();      //start senzorov ds18b20
   bmp.begin();    //start snimaca BMP
   dht.begin();
   sensor_t sensor;
   Serial.begin(9600);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {         //V PRIPADE ZLYHANIA NASTAVENIA DHCP
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  void odosli_data(){
   sensor_t sensor;
   sensors_event_t event; 
   dht.humidity().getEvent(&event);
   sensors.requestTemperatures();
   delay(1000);
   String teplota1 = String(sensors.getTempCByIndex(0));
   String teplota2 = String(sensors.getTempCByIndex(1));
   String vlhkost = String(event.relative_humidity);
   String tlak = String(bmp.readPressure() / 100);
   if (client.connect(server, 80)) {        // AK SA NAPOJI NA SERVER NA PORTE 80 (HTTP)
    client.print("GET /meteostanicav2/system/nodemcu/zapishodnoty.php?teplota1=");    
    client.print(teplota1); 
    client.print("&teplota2=");
    client.print(teplota2);
    client.print("&tlak=");
    client.print(tlak);
    client.print("&vlhkost=");
    client.print(vlhkost);
    client.println(" HTTP/1.1");         // UKONCENIE REQUESTU ZALOMENIM RIADKA A DOPLNENIM HLAVICKY HTTP S VERZIOU
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
    client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
    client.println();              //ZALOMENIE RIADKA KLIENTSKEHO ZAPISU
    client.stop();
    Serial.println("Data uspesne odoslane!");          
   }else{
    Serial.println("Neuspesne odoslanie dat - spojenie sa nepodarilo");
    }
  }
   
  void loop() {
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
    wdt_reset();
   
  }
  odosli_data();
  for(int i=0; i<=10; i++){
   delay(1000);
   wdt_reset();
   }
  }