Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
ESP8266 WiFi RFID NFC RC522 PHP, HTML MySQL AJAX Bootstrap Arduino Ethernet ESP32 SigFox LoRa IoT Eagle

RFID systém so správou online - Vyskúšajte online TU!!!


Administrátor:


 • Spravuje webové rozhranie
 • V reálnom čase vidí aktivitu - priloženie karty vrátane jej adresy s časom jej priloženia s výsledkom overenia: OVERENÝ / NEOVERENÝ.
 • Hlávný prehľad ponúka 100 posledných priložení karty, má výlučne informatívny charakter.
 • V sekcii pridať kartu môže administrátor jedným kliknutím potvrdiť kartu - autorizovať ju, ktorá bola priložená, no nebola zatiaľ autorizovaná.
 • V prípade, že administrátor vie adresu karty, ktorá zatiaľ v systéme nefiguruje, môže ju do systému zadať aj manuálne.
 • Okrem zobrazenia posledných 5 priložení karty vidí administrátor všetky neautorizované doteraz priložené karty a autorizované karty vrátane dátumov a časov ich autorizácie.
 • V záložke odobrania karty je možné deautozizovať autorizovanú kartu - karta nebude figurovať ani v zozname neautozizovaných kariet, bude tam pridelená automaticky až po jej priložení.
 • V poslednej záložke - Program môže administrátor nahliadnuť do schémy zapojenia RFID čítačky s vývojovou doskou NodeMCU s čipom ESP8266, môže nahliadnuť a stiahnuť si zdrojový kód, ktorý je momentálne nahratý v mikrokontroléri.
 • Pre lepšiu prenositeľnosť programu pre NodeMCU je k dipozícii aj odkaz na knižnice RFID čítačky RC522, datasheet k čítačke a NodeMCU.
 • Možnosť prihlásenia, odhlásenia adminsitrátora, núdzové otvorenie dverí z webového prostredia v prípade straty karty a pod je dostupný iba v platenej verzii tohto softvéru.
 • Používateľ:


 • Využíva služby RFID čítačky fyzickým priložením NFC tagu, kľúčenky, karty, náramku.
 • V prípade overenia priloženého čipu mu NodeMCU odistí dvere na 5 sekúnd.
 • Pri neoverení používateľa z dôvodu neovereného čipu, prípadne nedostupnosti overenia webu mu zámok nie je odistený - nevtiahne sa.
 • Používateľ o neoverení svojho čipu ako takého nie je informovaný. Jeho pokus je zapísaný do databázy za predpokladu, že sa NodeMCU napojí na web, kde sa karta overuje.
 • Používateľ môže na overenie použiť aj svoju bankomatovú kartu, ISIC kartu, či zamestnaneckú kartu, ktorej fyzickú adresu čítačka dokáže prečítať, musí spĺňať štandard ISO/IEC 14443 A.
 • Princíp otvárania zámku:

  Technológie projektu:

 • PHP - funkčnosť systému - overenie čipu
 • HTML - grafické a funkčné prvky systému - tlačidlá, prekliky
 • AJAX - dynamické volania PHP scriptov - real-time dáta o priložení čipu k RFID čítačke
 • C - Wiring - programovací jazyk pre vývojovú dosku NodeMCU s čipom ESP8266.
 • Verzia zdarma (overenie karty, bez ďalších zabezpečovacích prvkov, bez supportu a garancie správnej funkčnosti):

  Hardvér pre projekt:

  ;
 • NodeMCU v2/v3 Lolin
 • RFID RC522 (13.56MHz)
 • Elektromagnetické relé - 5V
 • Solenoid pre zámok - 12V/24V - ovládané cez relé
 • Zdrojový kód pre NodeMCU 1.0 (v2/v3) s HTTPS konektivitou - kompatibilné pod Core 2.3.0:

  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU        |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|Doska: NodeMCU v3 Lolin (v2 compatible)          |*/
  /*|CORE: 2.3.0                        |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  const char * ssid = "MenoWifiSiete";
  const char * password = "HesloWifiSiete";
  const char * host = "arduino.php5.sk"; //bez https a www
  const int httpsPort = 443; //https port
  const int rele = 16; //GPIO16 == D0
  const char * fingerprint = "a6 02 4d e1 32 b0 0b fe 56 85 0f 84 03 ec b2 18 23 09 f0 63"; // odtlacok HTTPS cert
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); 
  unsigned long kod;
  WiFiClientSecure client; //HTTPS client
  void setup(){ 
  	Serial.begin(9600);
   	SPI.begin(); 
   	rfid.init();
   	pinMode(rele, OUTPUT);
  	WiFi.begin(ssid, password);
   	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    		delay(500);
    		Serial.print(".");
   	}
  	Serial.println("");
   	Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   	Serial.println("IP adresa: ");
   	Serial.println(WiFi.localIP());
   	Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop(){
   	if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    		WiFi.begin(ssid, password);
   	}
   	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    		delay(500);
    		Serial.print(".");
   	}
   	if (rfid.isCard()) {
    		if (rfid.readCardSerial()) {
     			Serial.println(" ");
     			Serial.println("Card found");
     			kod = 10000*rfid.serNum[4]+1000*rfid.serNum[3]+100*rfid.serNum[2]+10*rfid.serNum[1]+rfid.serNum[0];
     			Serial.println(kod);
     			String kodik = String(kod);
     			client.stop();   
     			if (client.connect(host, httpsPort)) {
      			String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik;
  				//String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik+"&origin=Lolin";
      			client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
     				while (client.connected()) {
      				String line = client.readStringUntil('\n');
      				if (line == "\r") {
       					break;
      				}	
     				}
   				String line = client.readStringUntil('\n');
   				if (line == "OK"){
  	 				digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
  	 				delay(5500);       //cas otvorenia dveri
   				}else if (line == "NO") {
    					digitalWrite(rele,HIGH);
  				}
   			}
       }
    	}
  	rfid.halt();
  }
  

  Zapojenie:


  RC522 NodeMCU
  3.3V 3.3V
  RST D1 (GPIO5)
  GND GND
  MISO D6 (GPIO12)
  MOSI D7 (GPIO13)
  SCK D5 (GPIO14)
  SDA D2 (GPIO4)
  IRQ Nezapája sa

  Relé NodeMCU
  5V VIN / VUSB (Adaptér/USB napájanie)
  GND GND
  IN D0 (GPIO16)

  Relé Solenoid
  NO IN
  COM -
  NC 12/24 DC/AC

  RFID - schematics - ESP8266

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: ESP8266 (NodeMCU) s čítačkou RC522

  RFID - schematics - Arduino + Ethernet W5100

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: Arduino + Ethernet (W5100) s čítačkou RC522

  RFID - schematics - ESP32

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: ESP32 (Devkit) s čítačkou RC522