Riešenie vyžaduje vlastný webserver s MySQL databázou

Hladinomer - Vyskúšajte online TU!!!


Hladinomer umožňuje:
 • Snímať výšku hladiny vody (aleboi nej kvapality) od úrovne veka. Vzdialenosť dna môže byť maximálne 4 metre.
 • Výpočtom je možné určiť výšku hladiny vody od dna a pri známej šírke studne (polomer) je možné určiť aj objem v litroch. Na základe výšky možné reprezentovať v metroch, centimetroch, litroch, kubických veličínách.
 • Namerané dáta sú odosielané do MySQL databázy, ktorá ich archivuje s časovou značkou pridania.
 • Dáta sú reprezentované v real-time tabuľke, ktorá je obnovovaná cez AJAX, bez real-time refreshu sú vykreslené aj do grafov. Najnovšie dáta v grafoch sa zobrazia po refreshi.
 • Grafy ukazujú priebeh výšky vody za: posledné 2 hodiny, posledných 24 hodín, posledných 7 dní, 30 dní.
 • Dáta z databázy sú automaticky premazávané po 60+ dňoch, možnosť nastaviť špecifický/ nemazať údaje.
 • Súčasťou systému sú aj budíkové reprezentácie poslednej hodnoty, maximálnej, minimálnej hodnoty za 24h, 7 dní, 30 dní.
 • Použitý hardvér:
 • Arduino Uno/Mega 2560Arduino Uno R3
 • Ethernet shield W5100Ethernet Shield Wiznet W5100
 • alebo Ethernet modul W5500Ethernet Module Wiznet W5500
 • Ultrazvukový senzor vzdialenosti - HC-SR04 (možnosť využiť aj trojpinový, vyžaduje úpravu programu)HC SR 04
 • Systém je možné použiť na ďalšie doplnkové merania aj iných vzdialeností, napríklad: Výška snehu, vzdialenosť objektu a pod.
 • Možné aplikovať aj na platformy ESP8266, ESP32, Raspberry, Micro:bit a iné.
 • Pri Arduine sú dáta cez Ethernet odosielané po HTTP protokole. Pri ESP doskách je možné vytvoriť aj šifrované HTTPS spojenie pre odosielanie dát, možnosť overenia klienta klientským certifikátom a pod.
 • Možnosť implementovať aj IoT prenos cez sieť Sigfox, či LoraWan.
 • Schéma zapojenia pre Arduino a ďalšie screenshoty z behu systému:
  Celý projekt: Github

  Arduino + Ethernet Wiznet W5100

  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <NewPing.h>
  #define pinTrigger  3
  #define pinEcho    4
  #define maxVzdialenost 450
  NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  char server[] = "www.arduino.php5.sk";
  IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
  EthernetClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
   }
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  
  void loop() {
   wdt_reset();
   int vzdialenost = sonar.ping_cm();
   delay(50);
   if (vzdialenost > 0) {
    vzdialenost = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
     vzdialenost += sonar.ping_cm();
     delay(50);
    }
    vzdialenost = vzdialenost / 5;
    Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
    Serial.print(vzdialenost);
    Serial.println(" cm.");
    if (client.connect(server, 80)) {
     String hodnota = String(vzdialenost);
     Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
     client.print("GET /studna/data.php?hodnota=");
     client.print(hodnota);
     client.println(" HTTP/1.1");
     client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
     client.println("Connection: close");
     client.println();
     Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
     client.stop();
    } else {
     Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
    }
   }
   else {
    Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
    wdt_reset();
    delay(500);
   }
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
  }
  

  ESP8266:

  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <NewPing.h>
  #define pinTrigger  5 //D1
  #define pinEcho    4 //D2
  #define maxVzdialenost 450
  NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  
  
  const char * ssid = "wifi_meno"; //meno wifi siete
  const char * password = "wifi_heslo"; //heslo na wifi siet
  const char * host = "www.arduino.php5.sk"; //bez https a bez www
  
  const int httpPort = 80;
  WiFiClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   int vzdialenost = sonar.ping_cm();
   delay(50);
   if (vzdialenost > 0) {
    vzdialenost = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
     vzdialenost += sonar.ping_cm();
     delay(50);
    }
    vzdialenost = vzdialenost / 5;
    Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
    Serial.print(vzdialenost);
    Serial.println(" cm.");
    if (client.connect(host, httpPort)) {
     String hodnota = String(vzdialenost);
     Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
     String url = "/studna/data.php?hodnota=" + hodnota;
     client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
     Serial.println("Hodnoty do databazy uspesne odoslane");
     client.stop();
    } else {
     Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
    }
   }
   else {
    Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
    delay(500);
   }
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
   }
  }
  

  ESP32

  #include <WiFi.h>
  #include <NewPing.h>
  #define pinTrigger  5 //D1
  #define pinEcho    4 //D2
  #define maxVzdialenost 450
  NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  
  
  const char * ssid = "wifi_meno"; //meno wifi siete
  const char * password = "wifi_heslo"; //heslo na wifi siet
  const char * host = "www.arduino.php5.sk"; //bez https a bez www
  
  const int httpPort = 80;
  WiFiClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   int vzdialenost = sonar.ping_cm();
   delay(50);
   if (vzdialenost > 0) {
    vzdialenost = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
     vzdialenost += sonar.ping_cm();
     delay(50);
    }
    vzdialenost = vzdialenost / 5;
    Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
    Serial.print(vzdialenost);
    Serial.println(" cm.");
    if (client.connect(host, httpPort)) {
     String hodnota = String(vzdialenost);
     Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
     String url = "/studna/data.php?hodnota=" + hodnota;
     client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
     Serial.println("Hodnoty do databazy uspesne odoslane");
     client.stop();
    } else {
     Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
    }
   }
   else {
    Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
    delay(500);
   }
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
   }
  }
  

  GSM:

  #include <GSM.h<
  #include <NewPing.h<
  #define pinTrigger  3
  #define pinEcho    4
  #define maxVzdialenost 450
  NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  // PIN Number
  #define PINNUMBER ""
  
  // APN data
  #define GPRS_APN    "GPRS_APN" // replace your GPRS APN
  #define GPRS_LOGIN   "login"  // replace with your GPRS login
  #define GPRS_PASSWORD "password" // replace with your GPRS password
  
  GSMClient client;
  GPRS gprs;
  GSM gsmAccess;
  char server[] = "www.arduino.php5.sk";
  int port = 80; // port 80 is the default for HTTP
  
  void setup() {
   // initialize serial communications and wait for port to open:
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("Starting Arduino web client.");
  
   boolean notConnected = true;
  
   // After starting the modem with GSM.begin()
   // attach the shield to the GPRS network with the APN, login and password
   while (notConnected) {
    if ((gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) &
      (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, GPRS_PASSWORD) == GPRS_READY)) {
     notConnected = false;
    } else {
     Serial.println("Not connected");
     delay(1000);
    }
   }
  }
  
  void loop() {
   int vzdialenost = sonar.ping_cm();
   delay(50);
   if (vzdialenost > 0) {
    vzdialenost = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
     vzdialenost += sonar.ping_cm();
     delay(50);
    }
    vzdialenost = vzdialenost / 5;
    Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
    Serial.print(vzdialenost);
    Serial.println(" cm.");
   if (client.connect(server, 80)) {
    String hodnota = String(vzdialenost);
    Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
    client.print("GET /studna/data.php?hodnota=");
    client.print(hodnota);
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
    client.stop();
   } else {
    Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
   }
  }