Knižnica pre HC-SR04 - ultrazvukový senzor vzdialenosti pre Arduino: Github - NewPing
Knižnica pre HC-SR04 - ultrazvukový senzor vzdialenosti pre ESP8266 / ESP32: Github - NewPingESP8266
Knižnica pre Ethernet W5500 (Ethernet modul/shield): Github - Ethernet2
Knižnica pre M10 modem (GSM modem/modul): Github - GSM
Knižnica pre LoRa modem (Semtech SX1276/77/78/79): Github - LoRa
Stiahnutý archív rozbaliť a importovať do zložky (Win 10): Dokumenty/Arduino/libraries, (Win 7): Program Files/Arduino/libraries
Pri záujme o kúpu webovej časti kontaktujte na: martinius96@gmail.com
Dostupné zdrojové kódy slúžia na vyskúšanie odosielania na túto webovú stránku, prehľad vývoja hladiny studne, max na 24 hodín.

Offline tester - Arduino


#include <NewPing.h>

#define TRIGGER_PIN 3 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN   4 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 450 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.

void setup() {
 Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
}

void loop() {
 delay(50);           // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
 unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
 Serial.print("Ping: ");
 Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
 Serial.println("cm");
}
 

Offline tester - ESP8266 / ESP32


#include <NewPingESP8266.h>

#define TRIGGER_PIN 5 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN   4 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 450 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.

NewPingESP8266 sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.

void setup() {
 Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
}

void loop() {
 delay(50);           // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
 unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
 Serial.print("Ping: ");
 Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
 Serial.println("cm");
}
 

Zdrojový kód - Ethernet W5100 - HTTP


/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <avr\wdt.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <NewPing.h>
#define pinTrigger  3
#define pinEcho    4
#define maxVzdialenost 450
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = "www.arduino.php5.sk";
IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
EthernetClient client;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
  Ethernet.begin(mac, ip);
 }
 wdt_enable(WDTO_8S);
}

void loop() {
 wdt_reset();
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
  if (client.connect(server, 80)) {
   String hodnota = String(vzdialenost);
   Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
   client.print("GET /studna/data.php?hodnota=");
   client.print(hodnota);
   client.println(" HTTP/1.1");
   client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
   client.println("Connection: close");
   client.println();
   Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
   client.stop();
  } else {
   Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
  }
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  wdt_reset();
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
  wdt_reset();
 }
}

Zdrojový kód - Ethernet W5500 - HTTP


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <avr\wdt.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <NewPing.h>
#define pinTrigger  3
#define pinEcho    4
#define maxVzdialenost 450
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = "www.arduino.php5.sk";
IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
EthernetClient client;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
  Ethernet.begin(mac, ip);
 }
 wdt_enable(WDTO_8S);
}

void loop() {
 wdt_reset();
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
  if (client.connect(server, 80)) {
   String hodnota = String(vzdialenost);
   Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
   client.print("GET /studna/data.php?hodnota=");
   client.print(hodnota);
   client.println(" HTTP/1.1");
   client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
   client.println("Connection: close");
   client.println();
   Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
   client.stop();
  } else {
   Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
  }
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  wdt_reset();
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
  wdt_reset();
 }
}

Zdrojový kód - ESP8266 (NodeMCU) - HTTP


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|Arduino Core 2.3.0+       |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NewPingESP8266.h>
#define pinTrigger  5 //D1
#define pinEcho    4 //D2
#define maxVzdialenost 450
NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);


const char * ssid = "wifi_meno"; //meno wifi siete
const char * password = "wifi_heslo"; //heslo na wifi siet
const char * host = "www.arduino.php5.sk"; //bez https a bez www

const int httpPort = 80;
WiFiClient client;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 }
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
  if (client.connect(host, httpPort)) {
   String hodnota = String(vzdialenost);
   Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
   String url = "/studna/data.php?hodnota=" + hodnota;
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   Serial.println("Hodnoty do databazy uspesne odoslane");
   client.stop();
  } else {
   Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
  }
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
 }
}

Zdrojový kód - ESP8266 (NodeMCU) - HTTPS


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|Arduino Core 2.5.0+       |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <NewPingESP8266.h>
#define pinTrigger  5 //D1
#define pinEcho    4 //D2
#define maxVzdialenost 450
NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);

const char * ssid = "wifi_meno"; //meno wifi siete
const char * password = "wifi_heslo"; //heslo na wifi siet
const char * host = "arduino.php5.sk"; //bez https a bez www

const char fingerprint[] PROGMEM = "b0 6d 7f 8c 98 78 8e 6e 0a 57 a8 2f 7e d1 40 2a 1e 3f 48 f7";
const int httpsPort = 443; //https port
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 }
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
  WiFiClientSecure client;
  client.setFingerprint(fingerprint);
  if (client.connect(host, httpsPort)) {
   String hodnota = String(vzdialenost);
   Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
   String url = "/studna/data.php?hodnota=" + hodnota;
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   Serial.println("Hodnoty do databazy uspesne odoslane");
   client.stop();
  } else {
   Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
  }
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
 }
}

Zdrojový kód - ESP32 (Devkit) - HTTP


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <WiFi.h>
#include <NewPingESP8266.h>
#define pinTrigger  22
#define pinEcho    23
#define maxVzdialenost 450
NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);

const char * ssid = "wifi_meno"; //meno wifi siete
const char * password = "wifi_heslo"; //heslo na wifi siet
const char * host = "www.arduino.php5.sk"; //bez https a bez www
const int httpPort = 80;

WiFiClient client;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 }
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
  if (client.connect(host, httpPort)) {
   String hodnota = String(vzdialenost);
   Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
   String url = "/studna/data.php?hodnota=" + hodnota;
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: ESP32\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   Serial.println("Hodnoty do databazy uspesne odoslane");
   client.stop();
  } else {
   Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
  }
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
 }
}

Zdrojový kód - ESP32 (Devkit) - HTTPS


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <NewPingESP8266.h>
#define pinTrigger  22
#define pinEcho    23
#define maxVzdialenost 450
NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);

const char * ssid = "wifi_meno"; //meno wifi siete
const char * password = "wifi_heslo"; //heslo na wifi siet
const char * host = "arduino.php5.sk"; //bez https a bez www
const int httpsPort = 443;

const char* test_root_ca = \
              "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
              "MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQCKWiRs1LXIyD1wK0u6tTSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh\n" \
              "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \
              "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \
              "QTAeFw0xNzExMDYxMjIzMzNaFw0yNzExMDYxMjIzMzNaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \
              "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \
              "b20xHTAbBgNVBAMTFFJhcGlkU1NMIFJTQSBDQSAyMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0B\n" \
              "AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5S2oihEo9nnpezoziDtx4WWLLCll/e0t1EYemE5n\n" \
              "+MgP5viaHLy+VpHP+ndX5D18INIuuAV8wFq26KF5U0WNIZiQp6mLtIWjUeWDPA28\n" \
              "OeyhTlj9TLk2beytbtFU6ypbpWUltmvY5V8ngspC7nFRNCjpfnDED2kRyJzO8yoK\n" \
              "MFz4J4JE8N7NA1uJwUEFMUvHLs0scLoPZkKcewIRm1RV2AxmFQxJkdf7YN9Pckki\n" \
              "f2Xgm3b48BZn0zf0qXsSeGu84ua9gwzjzI7tbTBjayTpT+/XpWuBVv6fvarI6bik\n" \
              "KB859OSGQuw73XXgeuFwEPHTIRoUtkzu3/EQ+LtwznkkdQIDAQABo4IBZjCCAWIw\n" \
              "HQYDVR0OBBYEFFPKF1n8a8ADIS8aruSqqByCVtp1MB8GA1UdIwQYMBaAFAPeUDVW\n" \
              "0Uy7ZvCj4hsbw5eyPdFVMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF\n" \
              "BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADA0BggrBgEFBQcBAQQo\n" \
              "MCYwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBCBgNVHR8E\n" \
              "OzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRHbG9i\n" \
              "YWxSb290Q0EuY3JsMGMGA1UdIARcMFowNwYJYIZIAYb9bAECMCowKAYIKwYBBQUH\n" \
              "AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwCwYJYIZIAYb9bAEBMAgG\n" \
              "BmeBDAECATAIBgZngQwBAgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH4jx/LKNW5ZklFc\n" \
              "YWs8Ejbm0nyzKeZC2KOVYR7P8gevKyslWm4Xo4BSzKr235FsJ4aFt6yAiv1eY0tZ\n" \
              "/ZN18bOGSGStoEc/JE4ocIzr8P5Mg11kRYHbmgYnr1Rxeki5mSeb39DGxTpJD4kG\n" \
              "hs5lXNoo4conUiiJwKaqH7vh2baryd8pMISag83JUqyVGc2tWPpO0329/CWq2kry\n" \
              "qv66OSMjwulUz0dXf4OHQasR7CNfIr+4KScc6ABlQ5RDF86PGeE6kdwSQkFiB/cQ\n" \
              "ysNyq0jEDQTkfa2pjmuWtMCNbBnhFXBYejfubIhaUbEv2FOQB3dCav+FPg5eEveX\n" \
              "TVyMnGo=\n" \
              "-----END CERTIFICATE-----\n";
WiFiClientSecure client;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 }
 client.setCACert(test_root_ca);
 Serial.println("");
 Serial.println("Wifi pripojene s IP:");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 }
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
  if (client.connect(host, httpsPort)) {
   String hodnota = String(vzdialenost);
   Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
   String url = "/studna/data.php?hodnota=" + hodnota;
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: ESP32\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   Serial.println("Hodnoty do databazy uspesne odoslane");
   client.stop();
  } else {
   Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
  }
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
 }
}

Zdrojový kód - GSM - Len s Arduinom!


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <GSM.h>
#include <NewPing.h>
#define pinTrigger  3
#define pinEcho    4
#define maxVzdialenost 450
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
// PIN Number
#define PINNUMBER ""

// APN data
#define GPRS_APN    "GPRS_APN" // replace your GPRS APN
#define GPRS_LOGIN   "login"  // replace with your GPRS login
#define GPRS_PASSWORD "password" // replace with your GPRS password

GSMClient client;
GPRS gprs;
GSM gsmAccess;
char server[] = "www.arduino.php5.sk";
int port = 80; // port 80 is the default for HTTP

void setup() {
 // initialize serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Starting Arduino web client.");

 boolean notConnected = true;

 // After starting the modem with GSM.begin()
 // attach the shield to the GPRS network with the APN, login and password
 while (notConnected) {
  if ((gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) &
    (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, GPRS_PASSWORD) == GPRS_READY)) {
   notConnected = false;
  } else {
   Serial.println("Not connected");
   delay(1000);
  }
 }
}

void loop() {
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
 if (client.connect(server, 80)) {
  String hodnota = String(vzdialenost);
  Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request... ");
  client.print("GET /studna/data.php?hodnota=");
  client.print(hodnota);
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
  client.stop();
 } else {
  Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
 }
}

Zdrojový kód - LoRa - vysielač - Len s Arduinom!


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <avr\wdt.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <NewPing.h>
#define pinTrigger  3
#define pinEcho    4
#define maxVzdialenost 450
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 wdt_enable(WDTO_8S);
 if (!LoRa.begin(915E6)) {
  Serial.println("Lora modul nenajdeny! Cakaj na Watchdog reset! Vykona sa o 8 sekund");
  while (1);
 }
}

void loop() {
 wdt_reset();
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print(vzdialenost);
  LoRa.endPacket();
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  wdt_reset();
  delay(500);
 }
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
  wdt_reset();
 }
}

Zdrojový kód - Sigfox - Len s Arduinom!


 
/*|---------------------------------|*/
/*|Projekt: Hladinomer       |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
/*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
/*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
/*|---------------------------------|*/

#include <avr\wdt.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <NewPing.h>
#define pinTrigger  3
#define pinEcho    4
#define maxVzdialenost 450
#define TX 7
#define RX 8
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
SoftwareSerial Sigfox(RX, TX);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 wdt_enable(WDTO_8S);
 Sigfox.begin(9600);
 delay(1000);
}

void loop() {
 wdt_reset();
 if (Sigfox.available()) {
  Serial.write(Sigfox.read());
 }
 if (Serial.available()) {
  Sigfox.write(Serial.read());
 }
 int vzdialenost = sonar.ping_cm();
 delay(50);
 if (vzdialenost > 0) {
  vzdialenost = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   vzdialenost += sonar.ping_cm();
   delay(50);
  }
  vzdialenost = vzdialenost / 5;
  char sprava[12];
  unsigned int hodnota = (vzdialenost);
  sprintf(sprava, "%04X", hodnota);
  Serial.print("Odosielam cez Sigfox: ");
  Serial.print(hodnota);
  Serial.print(", hexa tvar: ");
  Serial.println(sprava);
  Sigfox.print("AT$SF=");
  Sigfox.println(sprava);
  Serial.print("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ");
  Serial.print(vzdialenost);
  Serial.println(" cm.");
 }
 else {
  Serial.println("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.");
  wdt_reset();
  delay(500);
 }
/*|--------------------------------|*/
/*|NUTNE NASTAVIT SIGFOX CALLBACK |*/
/*|ODOSLANIE DO DATABAZY, REST API |*/
/*|--------------------------------|*/
 for (int i = 0; i <= 300; i++) {
  delay(1000);
  wdt_reset();
 }
}