Wifi teplomer

Zakúpiť projekt - AP mód
Zakúpiť projekt - Client mód

Wifi teplomer v STA/AP móde s ESP8266


 • Teplomer využíva wifi čip ESP8266 vo verzii 12E na vývojovej doske NodeMCU v3 Lolin. Wifi čip okrem získavania údajov z teplotných senzorov drží aj webový server, kde vypisuje namerané údaje. Údaje sa odmerajú vždy pri načítaní stránky. V nečinnosti sa dáta nezaznamenávajú. Webový server umožňuje spúšťať HTML + CSS kód, čo umožňuje do istej miery spraviť aj pekné grafické rozhranie pre vykreslenie teplôt používateľovi napríklad do tabuľky.
 • Existujú dve verzie tohto projektu, pričom funkčnosť webstránky ako takej je totožná. V oboch prípadoch na ESP8266 beží webserver, ktorý vykreslí teploty do tabuľky. Pri verziách sa rozlišuje konektivita. V jednom prípade je možné využiť už existujúcu LAN sieť, do ktorej sa doska pripojí a na statickej, alebo dynamickej IP adrese drží webserver. Používateľ po zadaní IP do okna prehliadača dostane na požadovanú stránku od ESP s teplotami, prípadne pri využití mDNS je možné využiť aj hostname - doménové meno.
 • V druhom prípade doska vysiela vlastnú SSID v AP móde ako prístupový bod. Používateľ k doske pristúpi zadaním hesla do siete (je obsiahnuté v programe ESP8266). Doska vysiela SSID so šifrovaním WPA/WPA2 PSK, prípadne je možné vysielať otvorenú wifi sieť. Dáta sú prístupné iba v dosahu tejto wifi siete mimo LAN siete domácnosti. Na ESP beží aj DHCP server, ktorý po úspešnej autentizácii používateľa pridelí IP adresu z rozsahu. Webová stránka sa nachádza na IP adrese brány - ESP.
 • Dáta o teplote sú zaznamenávané z dvojice teplotných senzorov DS18B20, ktoré sú zapojené na OneWire zbernici, ktorá umožňuje zber dát po jednom vodiči s možnosťou ťahania vodiča na desiatky až stovky metrov. DS18B20 sa vyrábajú v dvoch hlavných verziách - tzv. interiérový senzor v obale tranzistora, alebo vo vodotesnom - exteriérovom vyhotovení v hliníkovej rúrke. Zbernica OneWire je vhodná do interferenčného prostredia a je možné na ňu zapojiť až 256 senzorov. Jednotlivé senzory sú rozdelené svojou adresou z výroby - sériovým číslom. Existujú 2 hlavné možnosti pripojenia senzorov. Normálne zapojenie a parazitné, u oboch je možné napájať na 3.3 - 5.5V. Pri normálnom zapojení je výsledok spoľahlivejší najmä na dlhšie vzdialenosti.
 • Rozdiely sú patrné už zo schém:
  Parametre projektu:
 • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP) / alebo ako klient na vašej LAN sieti
 • Vlastné SSID a WPA2 PSK šifrovanie, alebo bez šifrovania
 • Vlastná IP (statická), možnosť rozšíriť o DNS príznak
 • Bezpečná webstránka prístupná v sieti ESP a jej dosahu s reponzívnym dizajnom
 • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info
 • Ďalšie možné variácie: