WPA2 - Enterprise

Eduroam sketch - ESP32

Tested under ESP32-Arduino core from June 2018.
 • Doska preukazuje RADIUS serveru meno a heslo prostredníctvom AP - prístupového bodu
 • Pri pripojení z domácej organizácie stačí zadať identitu bez univerzity a domény. Pri pripojení z inej organizácie je nutné použiť identitu vrátane univerzity a domény
 • #include "esp_wpa2.h"
  #include <WiFi.h>
  #define EAP_IDENTITY "login@university.domain" //eduroam login --> identity@youruniversity.domain
  #define EAP_PASSWORD "password" //your Eduroam password
  String line; //variable for response
  const char* ssid = "eduroam"; // Eduroam SSID
  const char* host = "arduino.php5.sk"; //external server domain for HTTP connection after authentification
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   delay(10);
   Serial.println();
   Serial.print("Connecting to network: ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.disconnect(true); //disconnect form wifi to set new wifi connection
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   esp_wifi_sta_wpa2_ent_set_identity((uint8_t *)EAP_IDENTITY, strlen(EAP_IDENTITY)); //provide identity
   esp_wifi_sta_wpa2_ent_set_username((uint8_t *)EAP_IDENTITY, strlen(EAP_IDENTITY)); //provide username
   esp_wifi_sta_wpa2_ent_set_password((uint8_t *)EAP_PASSWORD, strlen(EAP_PASSWORD)); //provide password
   esp_wpa2_config_t config = WPA2_CONFIG_INIT_DEFAULT(); //set config to default (fixed for 2018 and Arduino 1.8.5+)
   esp_wifi_sta_wpa2_ent_enable(&config); //set config to enable function (fixed for 2018 and Arduino 1.8.5+)
   WiFi.begin(ssid); //connect to Eduroam function
   WiFi.setHostname("ESP32Name"); //set Hostname for your device - not neccesary
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected");
   Serial.println("IP address set: "); 
   Serial.println(WiFi.localIP()); //print LAN IP
  
  }
  void loop() {
   delay(5000);
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //if we lost connection, retry
    WiFi.begin(ssid);
    delay(500);    
  }
   Serial.print("Connecting to website: ");
   Serial.println(host);
   WiFiClient client;
   if (!client.connect(host, 80)) { // HTTP connection on port 80
    Serial.println("Connection lost! - Failed response");
   }
   String url = "/rele/rele1.txt"; //read .txt file  
   Serial.print("Requesting URL: ");
   Serial.println(url);
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   unsigned long timeout = millis();
   while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
     Serial.println("Client timed out! - retry");
    }
   }
   while(client.available()) {
    line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println(line); 
   }
   Serial.println();
   Serial.println("End connection");
   client.stop();
  }