Kanálové kódovanie - šírka pásma


Funkčnosť celého scriptu:

 • Vygeneruje sa číslo deliteľné 4-mi z intervalu 0-1000, v cykle, pokým nespĺňa podmienku delitelnosti prostredníctvom funkcie modulo.
 • Musí sa uplatniť znak kongruencie so zvyškom 0 po celočíselnom delení číslom 4. Nakoľko systém pozostáva z x*4 bitov, ktoré budú upravené - doplnené o zabezpečovacie bity s logikou uplatnenou na 4 bitoch.
 • Vygeneruje sa náhodná postupnosť bitov s hodnotami 0-1 o veľkosti čísla, ktoré sme prv generovali.
 • Pretvorenie matice na štvorice bitov do stĺpcov pomocou funkcie reshape
 • Pridanie zabezpečovacích bitov pre 3 prípady:
 • 1. - Zabezpečovací bit za štvoricu bitov
 • 2. - Zabezpečovací bit pred a za štvoricu bitov
 • 3. - Zabezpečovací bit pred, medzi a za štvoricu bitov
 • Vykreslenie a vypočítanie šírky pásma pri určitej hodnote SNR v dB jednotkách.
 • dB miera SNR je prevedená na Watty a uplatnená pri výpočte šírky pásma. Kapacita kanála je daná počtom bitov. Script ráta s časom prenosu 1 sekunda.
 • Na záver sa vykreslí graf závislosti šírky pásma od kapacity kanála
 • Script MATLAB:

  %%pred spustenim skriptu zavri okna a vymaž premenne
  close all;
  clear all;
  
  %%Vstupne premenne
  interval = 1000; %%interval
  delitelnost = 0; %%boolean premenna
  
  %%Pociatocna hodnota Signal/noise ratio - pomer
  SNR_dB = 10; % hodnota pre dB
  SNR_Watt = 10^(SNR_dB/10); %Hodnota pre WATT
  
  %%cyklus, boolean premennu nastav na 1
  while (delitelnost ~= 1)
    generovane_cislo = randi(interval);
    modulo = @(interval) rem(interval, [4]) == 0;
    delitelnost = modulo(generovane_cislo);
  end
  
  pole_znakov_random = randi([0 1],1,generovane_cislo);
  zabezpecovacibit_matica = 1*ones(1,generovane_cislo/4);
  povodne_bity_postupnosti = reshape(pole_znakov_random,4,generovane_cislo/4);
  
  %%MATICA SO ZABEZPECOVACIM BITOM ZA 4 BITMI
  A = reshape([povodne_bity_postupnosti; zabezpecovacibit_matica],1,(4+1)*generovane_cislo/4);
  %%MATICA SO ZABEZPECOVACIM BITOM NA ZACIATKU A KONCI 4-BITOVEJ POSTUPNOSTI
  B = reshape([zabezpecovacibit_matica; povodne_bity_postupnosti; zabezpecovacibit_matica],1,(4+2)*generovane_cislo/4);
  %%MATICA SO ZABEZPECOVACIM BITOM ZA KAZDYM BITOM POSTUPNOSTI
  C = reshape([zabezpecovacibit_matica; povodne_bity_postupnosti(1:2,:); zabezpecovacibit_matica; povodne_bity_postupnosti(3:end,:); zabezpecovacibit_matica],1,(4+3)*generovane_cislo/4);
  
  %%KAPACITA KANALA = POCET BITOV V MATICIACH
  pocetbitovA = numel(A);
  pocetbitovB = numel(B);
  pocetbitovC = numel(C);
  
  %%SIRKA PASMA, VZOREC ZO VZTAHU SO KAPACITY KANALA + SNR A LOGARITMICKYM VYJADRENIM 
  B1 = pocetbitovA/log2(1+SNR_Watt);
  B2 = pocetbitovB/log2(1+SNR_Watt);
  B3 = pocetbitovC/log2(1+SNR_Watt); 
  
  %%GRAF, ZAVISLOST KAPACITY A SIRKY PASMA
  figure('Name','Závislosť šírky pásma od kapacity kanála');
  bar(B1, pocetbitovA, 'm')
  hold on
  bar(B2, pocetbitovB, 'c')
  hold on
  bar(B3, pocetbitovC ,'y')
  hold on
  title('Závislosť šírky pásma od kapacity kanála')
  ylabel('Kapacita kanála (počet bitov)');
  xlabel('Šírka pásma (Hz)');
  legend('Prípad 1','Prípad 2','Prípad 3','location','north')