Nenaprogramujem ti Mastermind! Postupuj podľa etického kódexu študenta tvojej univerzity!

Hra je určená pre dvoch hráčov, ktorí hru hrajú


Hráč 1 (háda)


 • Úlohou hráča je uhádnuť čísla druhého hráča a aj ich poradie
 • Hráč na vstup do systému využíva 5x pushbutton, pričom 4 z tlačidiel fungujú ako inkrementátor čísla na tej danej pozícii v rozsahu 0-9.
 • Piatym tlačidlom sa údaje odošlú na kontrolu. Priráta sa pokus, vyhodnotí sa kombinácia.
 • Dáta sa zapisujú a sú vizualizované aj na LCD displej.
 • V prípade, že hráč uhádne číslo a aj jeho pozíciu, rozsvieti sa zelená dióda na tej danej pozícii.
 • V opačnom prípade pri neuhádnutí čísla, respektíve pri uhádnutí čísla ale neuhádnutí pozície sa zosvieti červená dióda na znak nepravdy.
 • Pre hráča sa hra končí pri presiahnutí 10 pokusov, alebo pri uhádnutí kombinácie.

 • Hráč 2 (určuje kombináciu farieb a poradia)


 • V úlohe mikrokontróler Arduino Uno, alebo iný, prípadne AtMega čip.
 • Vygeneruje číslo 0000-9999, ktoré bude hráč hádať
 • Odoslané dáta od používateľa overí jednoduchou podmienkovou logikou
 • V prípade uhádnutia farby i pozície rozsvieti príslušnú diódu na zeleno.
 • V prípade neuhádnutia farby, alebo pozície rozsvieti príslušnú diódu na červeno.
 • Arduino overuje aj počet krokov (ťahov), ktoré hráč použil, skúma, či je hra ukončená.
 • Hra sa končí, ak hráč 1 uhádne všetky čísla aj ich pozície (všetky 4 diódy budú zelené), vstup sa zablokuje, alebo pri neúspešnej hre s dosiahnutím 10 pokusov.
 • O stave hry je používateľ vždy informovaný na displeji.

 • Hardvér pre projekt

 • Arduino Uno R3
 • 4x RGB LED WS2812 (jeden modul)
 • 5x tlačidlo - spínacie
 • LCD 20x4 alebo 16x2
 • I2C prevodník pre LCD
 • Zapojenie  LCD displej s I2C prevodníkom Arduino Uno
  Vcc 5V
  GND GND
  SDA A4 (SDA)
  SCK/SCL A5 (SCK/SCL)
  Pushbutton Arduino Uno
  IN 1 D6
  IN 2 D5
  IN 3 D4
  IN 4 D3
  Enter D2
  RGB led diódy Arduino Uno
  DIN D13
  GND GND
  5V -
  5V pin sa pripája na externý zdroj z dôvodu veľkého nárazového odberu prúdu zvlášť pri rozsvietení všetkých diód, rádovo 200mA.

  Zapojenie