Meteostanica v2 - Vyskúšajte online TU!


Technológie pre meteostanicu:

 • PHP
 • CSS
 • AJAX - dynamický zápis posledných teplôt do real-time tabuĺky
 • Google Charts (Grafy)
 • C (Wiring) pre NodeMCU
 • Ethernet: Prenos dát na web
 • Ethernet Shield Wiznet W5100
 • Veličiny v projekte:

 • Teplota dnu: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • Teplota von: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • Vlhkosť vzduchu: DHT22 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • Atmosférický tlak: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • Hardvérová výbava bez zmeny (volitelná zmena DHT22 miesto DHT12)
  Verzia v2 ponúka:
 • Nové grafické používateľské rozhranie (responzívne)
 • Login systém
 • Real-time dáta do dynamickej tabuľky
 • Archivácia v 10-minútových intervaloch do MySQL databázy, Google Grafy (náhrada za CanvasJS) - výpis grafov aktuálny deň + 7 posledných dní
 • Vylepšená prognóza počasia pre celodenný vývoj teplôt
 • Reset dosky na diaľku
 • Log prihlásení/zmena loginu
 • Indikátor stavu pripojenia dosky
 • Zmena názvov jednotlivých izieb/názvov senzorov
 • Screenshoty meteostanice:


  Meteostanica v1 (neaktuálna) - Vyskúšajte online TU!


  Screenshoty meteostanice:

  #include <OneWire.h>         //KNIZNICA ONEWIRE PRE VYUZITIE ONEWIRE ZBERNICE
  #include <DallasTemperature.h>    //KNIZNICA PRE TEPLOTNE CIDLA DS18B20
  #define ONE_WIRE_BUS 6        //DEFINICIA PINU AKO ZBERNICE PRE ONEWIRE ZARIADENIA.. TU ZBIERAME UDAJE
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    //ONEWIRE ČÍTAŤ IBA NA PORTE DEFINOVANOM VYSSIE
  DallasTemperature sensors(&oneWire); //PRIRADENIE SENZOROV DALLAS DS18B20 NA ONEWIRE ZBERNICU
  #include <SPI.h>           //KNIZNICA SPI.H, PODPORUJE AJ I2C PRIPOJENIA PRE BMP280
  #include <DHT12.h>         //KNIŽNICA NA SENZOR DHT12 PRE ZAZNAM VLHKOSTI
  #include "Adafruit_BMP280.h"     //LOKALNA KNIZNICA SENZORA BMP
  #include <Ethernet.h>        //KNIZNICA ETHERNET.H PRE MOZNOST VYUZITIA ETHERNET SHIELDU
  #define Hostname "Meno zariadenia v sieti"      //DEFINICIA MENA V SIETI
  Adafruit_BMP280 bmp;         // BMP280 NA ZBERNICI I2C
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF };      //MAC ADRESA --> VOLITELNA
  char server[] = "www.arduino.php5.sk";   //ADRESA WEBSERVERA (MOZE BYT AJ IP ADRESA, AK NEVYUZIVA DNS)
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254);                //IP ADRESA ZARIADENIA V SIETI V LOKALNEJ SIETI
  EthernetClient client;                     //SPUSTENIE ETHERNETU AKO CLIENTA
  DHT12 dht12;                          //INICIALIZACIA SENZORU DHT12
  void setup() {                         //FUNKCIA NA DEFINICIU VSTUPOV A VYSTUPOV ZAPNUTIE
   sensors.begin();                       //START SENZOROV POD ONEWIRE (DALLASTEMPERATURE)
   bmp.begin();                         //SPUSTENIE SNIMACA BMP280
   delay(2000);                         //POZDRZANIE PROGRAMU 2 SEKUNDY POKYM SA INICIALIZUJE BMP280 a SENZORY
   Serial.begin(9600);                      //SPUSTENIE SERIOVEJ LINKY NA CITACIU RYCHLOST 9600
   while (!Serial) {
    ;                              //CAKA POKYM SA SERIOVY PORT NEZAPNE
   }
  
  
  
  }
  
  void loop() {                   //ZACIATOK SLUCKY
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {         //V PRIPADE ZLYHANIA NASTAVENIA MAC ADRESY VYPIŠ
    Serial.println("Chyba konfiguracie cez DHCP"); //SERIOVY VYPIS CHYBY KONFIGURACIE DHCP
    Ethernet.begin(mac, ip);            //NASTAVENIE IP A MAC ADRESY PRE ETHERNET MODUL
   }
                 
   if (client.connect(server, 80)) {        // AK SA NAPOJI NA SERVER NA PORTE 80 (HTTP)
    sensors.requestTemperatures();        //VYZIADANIE HODNOT ZO SENZOROV
    Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver"); //VYPIS NA SERIOVU LINKU
    client.print("GET /meteostanica/add.php?temp1=");     //ZAČIATOK HTTP REQUEST --> client.print GET METODOU s oznacenim premennej, do ktorej pridame hodnotu v URL
    client.print(sensors.getTempCByIndex(0));  // VYPIS HODNOTY 1. SENZORU NA INDEXE 0 DO URL
    client.print("&tempinside=");           //TEXTOVE DOPLNENIE DRUHEJ PREMENNEJ DO KTOREJ UVEDIEME COMU SA ROVNA TAKTIEZ V URL
    client.print(sensors.getTempCByIndex(1));  // VYPIS HODNOTY 2. SENZORU NA INDEXE 1 DO URL
    client.print("&humidity=");           //TEXTOVE DOPLNENIE TRETEJ PREMENNEJ DO KTOREJ UVEDIEME COMU SA ROVNA TAKTIEZ V URL
    client.print(dht12.readHumidity());     // VYPIS VLHKOMERU DO LINKU, HODNOTA, KTOREJ SA ROVNA PREMENNA HUM1
    client.print("&pressure=");           //TEXTOVE DOPLNENIE STVRTEJ PREMENNEJ DO KTOREJ UVEDIEME COMU SA ROVNA TAKTIEZ V URL
    client.print((bmp.readPressure() / 100) + 30.120481927710843373493975903614); // VYPIS BAROMETRA DO LINKU + PRIPOCITANA KONSTANTA NA ZAKLADE NADMORSKEJ VYSKY PRE SPRAVNY PREPOCET NA RELATIVNY TLAK
    client.println(" HTTP/1.1");         // UKONCENIE REQUESTU ZALOMENIM RIADKA A DOPLNENIM HLAVICKY HTTP S VERZIOU
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
    client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
    client.println();              //ZALOMENIE RIADKA KLIENTSKEHO ZAPISU
    client.stop();                  // UKONCENIE PRIPOJENIA ETHERNET SHIELDU
    Serial.println("Odoslane hlavicky s datami: "); //SERIOVY VYPIS O STAVE USPESNOSTI PRENOSU
    Serial.println("Teplota von: ");         //SERIOVY VYPIS TEXT O TEPLOTE
    Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));   //SERIOVY VYPIS STAV TEPLOTY NA SENZORE EVIDOVANOM NA INDEXE 0
    Serial.println("Teplota dnu: ");         //SERIOVY VYPIS TEXT O TEPLOTE
    Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1));   //SERIOVY VYPIS STAV TEPLOTY NA SENZORE EVIDOVANOM NA INDEXE 1
    Serial.println("Vlhkost vzduchu: ");       //SERIOVY VYPIS TEXT O VLHKOSTI VZDUCHU
    Serial.println(dht12.readHumidity());      //SERIOVY VYPIS STAVU VLHKOSTI
    Serial.println("Atmosfericky tlak: ");      //SERIOVY VYPIS TEXT O TLAKU VZDUCHU
    Serial.println((bmp.readPressure() / 100) + 30.121); //SERIOVY VYPIS STAVU RELATIVNEHO TLAKU 30,... je konstanta pre nadmorsku vysku, ktora sa prirata k teplote. (Použite pri nadmorskej do 1000m nadmorska vyska/8,3 tuto hodnotu napiste namiesto 30,...)
    Serial.println("Odpojenie uspesne.");      //SERIOVY VYPIS O STAVE USPESNOSTI PRENOSU
   } else {                      // AK SA PRIPOJENIE NA SERVER NEPODARI
    Serial.println("Pripojenie zlyhalo");      //SERIOVY VYPIS O NEUSPESNOSTI PRIPOJENIA --> ŽIADNY HTTP REQUEST NEBOL VYKONANY
   }
  
  
  
  
   delay(15000); //15 SEKUND PAUZA POKYM NANOVO POBEZI SLUCKA PRE NOVE PRIPOJENIE A ODOSLANIE DALSICH HODNOT
  }