Zakúpiť projekt

Meteostanica v2 - Vyskúšajte online TU!


 • V úlohe mikrokontroléru pre toto riešenie je doska NodeMCU s legendárnym čipom ESP8266 vo verzii 12E
 • Doska sa dokáže pripojiť aj na HTTPS weby, čo umožňuje zaručiť integritu dát, aby neboli zmenené pred doručením
 • Technológie pre meteostanicu:

 • PHP
 • CSS
 • AJAX - dynamický zápis posledných teplôt do real-time tabuĺky
 • Google Charts (Grafy)
 • C (Wiring) pre NodeMCU
 • Wifi: Prenos dát na web (šifrovane)
 • Mikrokontróler --> NodeMCU (ESP8266-12E)NodeMCU v3
 • Veličiny v projekte:

 • Teplota dnu: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • Teplota von: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • Vlhkosť vzduchu: DHT22 - senzor vhlhkosti
 • Atmosférický tlak: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • Verzia v2 ponúka:
 • Nové grafické používateľské rozhranie (responzívne)
 • Login systém
 • Real-time dáta do dynamickej tabuľky
 • Archivácia v 10-minútových intervaloch do MySQL databázy, Google Grafy (náhrada za CanvasJS) - výpis grafov aktuálny deň + 7 posledných dní
 • Vylepšená prognóza počasia pre celodenný vývoj teplôt
 • Reset dosky na diaľku
 • Log prihlásení/zmena loginu
 • Indikátor stavu pripojenia dosky
 • Zmena názvov jednotlivých izieb/názvov senzorov

 • Knižnice: TU

 • Wiring pre datove piny:
  DS18B20 --> D3
  DHT22 --> D4
  BMP280 --> D2 --> SDA / D1 --> SCL/SCK
  
  #include <ESP8266WiFi.h> 
  #include <WiFiClientSecure.h> 
  #include "DHT.h"
  #define DHTPIN 2   
  #define DHTTYPE DHT22  
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  #include "Adafruit_BMP280.h" 
  Adafruit_BMP280 bmp; //inicializacia BMP senzora
  const char * ssid = "wifiname"; //meno wifi siete
  const char * password = "password"; //Heslo na wifi siet
  const char * host = "arduino.php5.sk";
  const int httpsPort = 443; //https port zabezpeceny prenos
  const char * fingerprint = "13 ed 87 1d b1 85 be e6 bd 73 c1 8d 04 63 58 99 f0 32 43 92"; //odtlacok HTTPS certifikatu v SHA1 formate
  void setup() {     
   bmp.begin();    //start snimaca BMP
   dht.begin();       
   Serial.begin(9600);  //SPUSTENIE SERIOVEJ LINKY --UART-- NA CITACIU RYCHLOST 9600
   WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //pokial sa nepripojime na wifi opakuj pripajanie a spustaj funkcie pre ovladanie v offline rezime
    delay(500);
    Serial.println(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi pripojene"); //uspesne pripojenie na wifi siet
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP()); // pridelena IP adresa pre dosku
  }
  
  void loop() {                  
    String vlhkost = String(dht.readHumidity());
    String tlak = String((bmp.readPressure() / 100) + 103.855); //103.855 konstanta z: nadmorska vyska / 8,3
    String teplota2 = String(bmp.readTemperature());
    String teplota1 = String(dht.readTemperature());
    delay(5000);
    WiFiClientSecure client;
   if (client.verify(fingerprint, host)) {} else {}
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    Serial.println("Meranie");
    
    String url = "/meteostanicav2/system/nodemcu/zapishodnoty.php?teplota1=" + teplota1 + "&teplota2=" + teplota2 + "&tlak=" + tlak + "&vlhkost=" + vlhkost; 
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   } else if (!client.connect(host, httpsPort)) {
    Serial.println("Neuspesne pripojenie pre odoslanie teplot - offline rezim aktivny");
   }
   delay(295000);
   }
  

  Screenshoty meteostanice: