Ovládanie domu cez internet

Projekt steht nicht zum kostenlosen Download zur Verfügung! Wenn Sie den Softwareteil des Projekts mit den auf der angegebenen Seite beschriebenen Funktionen erwerben möchten, wenden Sie sich an: martinius96@gmail.com
ESP8266 WiFi Central Heating HTTPS MySQL Control

Ovládanie domu cez internet vo web rozhraní


 • Projekt vznikol ako základ pre svojpomocné zostavenie inteligentného domu, či učenia sa práce s webom a porozumeniu, akým spôsobom doska s webom komunikuje.
 • Používateľ porozumie, ako doska odosiela informácie a číta dôležité informácie z webu, ktoré môžu byť využité napríklad pri výpadku servera či wifi siete (hysteréza, referenčné teploty pre vykurovanie...)
  1. Záznam teploty a stavu spínacieho kontaktu + časový záznam teploty do db
  2. Ovládanie kúrenia s volitelnou hysterézou - automatický a manuálny režim
  3. Konektivita pripojeného zariadenia - NodeMCU (0.9 - 1.0) s prenosom po HTTPS
  4. Zmena názvov vstupov a výstupov systému
  5. Zobrazenie histórie teplôt
  6. Grafická reprezentácia teplôt za posledných 24 hodín
  7. Oznámenia - logy s neúspešným prihlásením so záznamom IP a varovné logy pri problémových hodnotách senzorov - vadné čidlo/nesprávne meranie atď..
  8. Zmena loginu (mena a hesla do systému)
  9. Vzdialený reštart dosky
  10. Login systém
 • Systém je uspôsobený na príchod real-time dát od dosky. Real-time dáta sa vykresľujú do tabuľky, kde je možné na ich základe hneď vyhodnocovať možnosť kúrenia a aplikovať tieto zmeny aj na príslušný výstup.
 • NodeMCU striedavo posiela dáta na web a číta stav výstupu + či bol vyžiadaný jeho reštart.