Verzia zdarma Vytvoril: Martin Chlebovec

Projekt


 • Návod na inštaláciu NodeMCU do ArduinoIDE

 • NodeMCU v1.0 (v3, v2) datasheet

 • Knižnica pre čítačku RC522 je obsiahnutá v repozitári

 • RC522 datasheet

 • Repozitár free verzie projektu pod MIT licenciou

 • Zdrojový kód - Offline tester


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE TEST RFID CITACKY RC522 S ESP8266       |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|Doska: NodeMCU v3 Lolin (v2 compatible)          |*/
  /*|CORE: 2.3.0                        |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); 
  unsigned long kod;
  
  void setup(){ 
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin(); 
   rfid.init();
  }
  
  void loop(){
   if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
     Serial.println(" ");
     Serial.println("Kod karty ziskany: ");
     kod = 10000*rfid.serNum[4]+1000*rfid.serNum[3]+100*rfid.serNum[2]+10*rfid.serNum[1]+rfid.serNum[0];
     Serial.println(kod);
     String kodik = String(kod);    
    }
   }
   rfid.halt();
  }
  

  Zdrojový kód - HTTPS protokol - ONLINE


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU        |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|Doska: NodeMCU v3 Lolin (v2 compatible)          |*/
  /*|CORE: 2.3.0                        |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  const char * ssid = "MenoWifiSiete";
  const char * password = "HesloWifiSiete";
  const char * host = "arduino.php5.sk"; //bez https a www
  const int httpsPort = 443; //https port
  const int rele = 16; //GPIO16 == D0
  const char * fingerprint = "‎‎b0 6d 7f 8c 98 78 8e 6e 0a 57 a8 2f 7e d1 40 2a 1e 3f 48 f7; // odtlacok HTTPS cert
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); 
  unsigned long kod;
  WiFiClientSecure client; //HTTPS client
  void setup(){ 
  	Serial.begin(9600);
   	SPI.begin(); 
   	rfid.init();
   	pinMode(rele, OUTPUT);
  	WiFi.begin(ssid, password);
   	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    		delay(500);
    		Serial.print(".");
   	}
  	Serial.println("");
   	Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   	Serial.println("IP adresa: ");
   	Serial.println(WiFi.localIP());
   	Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop(){
   	if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    		WiFi.begin(ssid, password);
   	}
   	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    		delay(500);
    		Serial.print(".");
   	}
   	if (rfid.isCard()) {
    		if (rfid.readCardSerial()) {
     			Serial.println(" ");
     			Serial.println("Card found");
     			kod = 10000*rfid.serNum[4]+1000*rfid.serNum[3]+100*rfid.serNum[2]+10*rfid.serNum[1]+rfid.serNum[0];
     			Serial.println(kod);
     			String kodik = String(kod);
     			client.stop();   
     			if (client.connect(host, httpsPort)) {
      			String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik;
      			client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
     				while (client.connected()) {
      				String line = client.readStringUntil('\n');
      				if (line == "\r") {
       					break;
      				}	
     				}
   				String line = client.readStringUntil('\n');
   				if (line == "OK"){
  	 				digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
  	 				delay(5500);       //cas otvorenia dveri
   				}else if (line == "NO") {
    					digitalWrite(rele,HIGH);
  				}
   			}
       }
    	}
  	rfid.halt();
  }
  

  Zdrojový kód - HTTP protokol - ONLINE


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU        |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|Doska: NodeMCU v3 Lolin (v2 compatible)          |*/
  /*|CORE: 2.3.0                        |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  const char * ssid = "MenoWifiSiete";
  const char * password = "HesloWifiSiete";
  const char * host = "www.arduino.php5.sk"; 
  const int httpPort = 80; //http port
  const int rele = 16; //GPIO16 == D0
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); 
  unsigned long kod;
  WiFiClient client;
  void setup(){ 
    Serial.begin(9600);
    SPI.begin(); 
    rfid.init();
    pinMode(rele, OUTPUT);
   WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
    Serial.println("IP adresa: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop(){
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
    }
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }
    if (rfid.isCard()) {
      if (rfid.readCardSerial()) {
        Serial.println(" ");
        Serial.println("Card found");
        kod = 10000*rfid.serNum[4]+1000*rfid.serNum[3]+100*rfid.serNum[2]+10*rfid.serNum[1]+rfid.serNum[0];
        Serial.println(kod);
        String kodik = String(kod);
        client.stop();
        if (client.connect(host, httpPort)) {
         String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik;
         client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
         while (client.connected()) {
          String line = client.readStringUntil('\n');
          if (line == "\r") {
            break;
          }
         }
       String line = client.readStringUntil('\n');
       if (line == "OK"){
       digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
       delay(5500);       //cas otvorenia dveri
        }else if (line == "NO") {
          digitalWrite(rele,HIGH);
       }
      }
        }
     }
  
    rfid.halt();
  }