ESP32 UDP Command Code Packet Sender Scheme

Ovládanie ESP32 prostredníctvom Windows aplikácie zasielaním datagramov

 • Softvér navrhnutý pre jednoduché ovládanie výstupu na vyžiadanie používateľa
 • Rozhranie pre odosielanie príkazov je akýkoľvek UDP klient, ktorý vie zasielať UDP správu - datagram, napríklad Packet Sender na Windowse.
 • Packet Sender vyžaduje úpravu konfigurácie pre validné odosielanie UDP datagramov. Navolenie možnosti pre pridanie 500ms pauzy (tzv. mód pre pomalé zariadenia).
 • Packet Sender konfigurácia - pridanie pauzy pre pomalé zariadenia
 • Nastavenie Packet Sendera je jednoduché, vyžaduje sa zadanie IP adresy, na ktorú sa dáta odosielajú, vrátane portu. (IP adresa ESP32 - dostupná vo výpise Sériovej linky - UART-u)
 • UART výstup

  Výpis sériového monitoru - obsahuje IP adresu ESP32 v LAN sieti

  Používateľské rozhranie Packet Sendera

  Packet Sender - používateľské rozhranie, tabuľka prijatých a odoslaných datagramov
 • UDP negarantuje doručenie správ. Z toho dôvodu ESP32 po obdržaní správy (ZAP/VYP) odošle správu odosielateľovi o úspešnosti prenosu. (Odosielateľ však môže správu zahodiť, alebo ju nedostať)
 • Vo výsledku je možné na vyžiadanie ovládať výstup, či už v podobe diódy, alebo relé so spínaním výkonových spotrebičov. Ovládanie je ľahké a vhodné aj pre začiatočníkov s platformou ESP32.
 • Packet Sender je možné stiahnuť na adrese: https://packetsender.com/
 • ESP32 program - UDP CONTROL (via Packet Sender)

  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE UDP OVLADANIE ESP32 PROSTREDNICTVOM PROGRAMU PACKET SENDER    |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                         |*/
  /*|PODPOR PROJEKT PRE VIAC VARIANT, SUPPORT: https://paypal.me/chlebovec    |*/
  /*|Doska: ESP32 DevkitC v4 / ESP32 Devkit v1                  |*/
  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  
  #include "WiFi.h"
  #include "AsyncUDP.h"
  const char* ssid = "WiFi_NAME";
  const char* pass = "WiFi_PASSWORD";
  const int rele = 23; //relay D pin
  AsyncUDP udp;
  
  void setup()
  {
   Serial.begin(115200);
   pinMode(rele, OUTPUT);
   WiFi.disconnect(true);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, pass);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   if (udp.listen(1234)) {
    Serial.print("UDP Listening on IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    udp.onPacket([](AsyncUDPPacket packet) {
     Serial.print("UDP Packet Type: ");
     Serial.print(packet.isBroadcast() ? "Broadcast" : packet.isMulticast() ? "Multicast" : "Unicast");
     Serial.print(", From: ");
     Serial.print(packet.remoteIP());
     Serial.print(":");
     Serial.print(packet.remotePort());
     Serial.print(", To: ");
     Serial.print(packet.localIP());
     Serial.print(":");
     Serial.print(packet.localPort());
     Serial.print(", Length: ");
     Serial.print(packet.length()); //dlzka packetu
     Serial.print(", Data: ");
     Serial.write(packet.data(), packet.length());
     Serial.println();
     String myString = (const char*)packet.data();
     if (myString == "ZAP") {
      Serial.println("Zapinam rele");
      digitalWrite(rele, LOW);
     } else if (myString == "VYP") {
      Serial.println("Vypinam rele");
      digitalWrite(rele, HIGH);
     }
     packet.printf("Got %u bytes of data", packet.length());
    });
   }
  }
  
  void loop()
  {
   delay(1000);
   udp.broadcast("Anyone here?");
  }
  
  

  Schéma zapojenia pre ESP32 s ovládaním UDP príkazmi

  UDP ovládanie ESP32 - schéma zapojenia