Knižnica pre HX711: Github - HX711
Stiahnutý archív rozbaliť a importovať do zložky (Win 10): Dokumenty/Arduino/libraries, (Win 7): Program Files/Arduino/libraries
Kontakt: martinius96@gmail.com

Na tejto stránke nájdete:

 • Zdrojové kódy pre platformu Arduino s Ethernet shieldom / modulom Wiznet W5100 / W5500, platformy ESP8266, ESP32 ktoré odosielajú dáta na túto webovú lokalitu.
 • Testovací sketch pre ladenie a kalibráciu váhy v režime jemného ladenia po desatinách kalibračnej konštanty.
 • Testovací sketch obsahuje aj výpis offsetu, ktorý je použitý v sketchoch s odosielaním pre tzv. režim continous váhy - váha sa nemusí kalibrovať a nulovať po výpadku elektriny.
 • Kombinácia Arduina s Ethernetom umožňuje posielať dáta po HTTP protokole. Platformy ESP32 a ESP8266 umožňujú komunikáciu s webserverom po HTTP / HTTPS protokole

 • Offline tester - Arduino + HX711 - načítanie offsetu, možnosť ladiť kalibráciu cez UART monitor


  #include "HX711.h"
  
  #define DOUT 3
  #define CLK 2
  HX711 scale;
  
  float calibration_factor = -50.10; //KALIBRAČNÝ FAKTOR
  void setup() {
   scale.begin(DOUT, CLK);
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("HX711 calibration sketch");
   Serial.println("Remove all weight from scale");
   Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
   Serial.println("Press + or a to increase calibration factor");
   Serial.println("Press - or z to decrease calibration factor");
  
   scale.set_scale();
   scale.tare(); //Reset the scale to 0
  
   long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
   Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects.
   Serial.println(zero_factor);
  }
  
  void loop() {
   scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
   Serial.print("Reading: ");
   Serial.print(scale.get_units(10), 2);
   Serial.print(" g"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
   Serial.print(" calibration_factor: ");
   Serial.print(calibration_factor);
   Serial.println();
  
   if (Serial.available())
   {
   //LADENIE
    char temp = Serial.read();
    if (temp == '+' || temp == 'a')
     calibration_factor += 0.1;
    else if (temp == '-' || temp == 'z')
     calibration_factor -= 0.1;
   }
  }
   

  HTTP - nešifrované spojenie


  HTTPZdrojový kód - Ethernet W5100 - HTTP - odosielanie na túto webovú lokalitu


   
  /*|----------------------------------|*/
  /*|Projekt: Včelárska váha      |*/
  /*|Hardvér: Arduino + Ethernet W5100 |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec      |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|Revízia: 14. Marec 2020      |*/
  /*|----------------------------------|*/
  
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include "HX711.h"
  
  float calibration_factor = -50.10;
  unsigned long zero_factor = -90709;
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  char* host = "www.arduino.php5.sk";
  IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
  EthernetClient client;
  #define DOUT 3
  #define CLK 2
  HX711 scale;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   scale.begin(DOUT, CLK);
   scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
   scale.set_offset(zero_factor); //Zero out the scale using a previously known zero_factor
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
   }
   Serial.print("HX711 ready");
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  
  void loop() {
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
   }
   wdt_reset();
   float hodnota = (scale.get_units(10), 2);
   String hodnota_odosielanie = String(hodnota);
   delay(50);
   wdt_reset();
   String data = "hodnota=" + hodnota_odosielanie;
   String url = "/vaha/data.php";
   if (client.connect(host, 80)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: EthernetW5100");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
   } else {
    Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
   }
   client.stop();
   scale.power_down();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
   scale.power_up();
  }
  

  HTTPZdrojový kód - Ethernet W5500 - HTTP - odosielanie na túto webovú lokalitu


   
  /*|----------------------------------|*/
  /*|Projekt: Včelárska váha      |*/
  /*|Hardvér: Arduino + Ethernet W5500 |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec      |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|Revízia: 14. Marec 2020      |*/
  /*|----------------------------------|*/
  
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet2.h>
  #include "HX711.h"
  
  float calibration_factor = -50.10;
  unsigned long zero_factor = -90709;
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  char* host = "www.arduino.php5.sk";
  IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
  EthernetClient client;
  #define DOUT 3
  #define CLK 2
  HX711 scale;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   scale.begin(DOUT, CLK);
   scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
   scale.set_offset(zero_factor); //Zero out the scale using a previously known zero_factor
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
   }
   Serial.print("HX711 ready");
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  
  void loop() {
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
   }
   wdt_reset();
   float hodnota = (scale.get_units(10), 2);
   String hodnota_odosielanie = String(hodnota);
   delay(50);
   wdt_reset();
   String data = "hodnota=" + hodnota_odosielanie;
   String url = "/vaha/data.php";
   if (client.connect(host, 80)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: EthernetW5500");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println("Data uspesne odoslane na web");
   } else {
    Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
   }
   client.stop();
   scale.power_down();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
   scale.power_up();
  }
  

  HTTPZdrojový kód - NodeMCU / Wemos D1 Mini (ESP8266) - HTTP - odosielanie na túto webovú lokalitu


   
  /*|----------------------------------|*/
  /*|Projekt: Včelárska váha      |*/
  /*|Hardvér: NodeMCU v3 (ESP8266)   |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec      |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|Revízia: 15. Marec 2020      |*/
  /*|----------------------------------|*/
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include "HX711.h"
  
  float calibration_factor = -50.10;
  unsigned long zero_factor = -90709;
  const char * ssid = "WIFI_MENO";
  const char * password = "WIFI_HESLO";
  const char * host = "www.arduino.php5.sk"; //bez https a www
  const int httpPort = 80; //https port
  #define DOUT 5
  #define CLK 4
  HX711 scale;
  WiFiClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   scale.begin(DOUT, CLK);
   scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
   scale.set_offset(zero_factor); //Zero out the scale using a previously known zero_factor
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("HX711 ready");
  }
  
  void loop() {
   float hodnota = (scale.get_units(10), 2);
   String hodnota_odosielanie = String(hodnota);
   delay(50);
   client.stop();
   String data = "hodnota=" + hodnota_odosielanie;
   String url = "/vaha/data.php";
   if (client.connect(host, httpPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP8266");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println("Data uspesne odoslane na webserver");
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     Serial.println(line);
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na webserver");
   }
   client.stop();
   scale.power_down();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
   }
   scale.power_up();
  }
  

  HTTPZdrojový kód - ESP32 DevKit - HTTP - odosielanie na túto webovú lokalitu


   
  /*|----------------------------------|*/
  /*|Projekt: Včelárska váha      |*/
  /*|Hardvér: ESP32 (DevKit)      |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec      |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|Revízia: 14. Marec 2020      |*/
  /*|----------------------------------|*/
  
  #include <WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include "HX711.h"
  
  float calibration_factor = -50.10;
  unsigned long zero_factor = -90709;
  
  const char * ssid = "WIFI_MENO";
  const char * password = "WIFI_HESLO";
  const char * host = "www.arduino.php5.sk";
  const int httpPort = 80; //http port
  
  WiFiClient client;
  #define DOUT 23
  #define CLK 22
  HX711 scale;
  void setup() {
   scale.begin(DOUT, CLK);
   scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
   scale.set_offset(zero_factor); //Zero out the scale using a previously known zero_factor
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("HX711 Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   float hodnota = (scale.get_units(10), 2);
   String hodnota_odosielanie = String(hodnota);
   String data = "hodnota=" + hodnota_odosielanie;
   String url = "/vaha/data.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, httpPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP32");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println("Data uspesne odoslane na webserver");
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
   } else {
    Serial.println("Nepodarilo sa pripojit na webserver");
   }
   client.stop();
   scale.power_down();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
   }
   scale.power_up();
  }
  

  HTTPS - šifrované spojenie


  HTTPSZdrojový kód - NodeMCU / Wemos D1 Mini (ESP8266) - HTTPS - odosielanie na túto webovú lokalitu


   
  /*|----------------------------------|*/
  /*|Projekt: Včelárska váha      |*/
  /*|Hardvér: NodeMCU v3 (ESP8266)   |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec      |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|Revízia: 14. Marec 2020      |*/
  /*|----------------------------------|*/
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include "HX711.h"
  
  float calibration_factor = -50.10;
  unsigned long zero_factor = -90709;
  const char * ssid = "MENO_WIFI";
  const char * password = "HESLO_WIFI";
  const char * host = "arduino.php5.sk"; //bez https a www
  const int httpsPort = 443; //https port
  const char fingerprint[] PROGMEM = "00 2c c1 3a 3c fd a2 0a a3 f1 19 1a ee ee 54 72 93 56 7d 1b";
  #define DOUT 5
  #define CLK 4
  HX711 scale;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   scale.begin(DOUT, CLK);
   scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
   scale.set_offset(zero_factor); //Zero out the scale using a previously known zero_factor
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("HX711 ready");
  }
  
  void loop() {
   float hodnota = (scale.get_units(10), 2);
   String hodnota_odosielanie = String(hodnota);
   delay(50);
   WiFiClientSecure client;
   Serial.printf("Using fingerprint '%s'\n", fingerprint);
   client.setFingerprint(fingerprint);
   String data = "hodnota=" + hodnota_odosielanie;
   String url = "/vaha/data.php";
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP8266");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println("Data uspesne odoslane na webserver"); while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na webserver");
   }
   client.stop();
   scale.power_down();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
   }
   scale.power_up();
  }
  

  HTTPSZdrojový kód - ESP32 DevKit - HTTPS - odosielanie na túto webovú lokalitu


   
  /*|----------------------------------|*/
  /*|Projekt: Včelárska váha      |*/
  /*|Hardvér: ESP32 (DevKit)      |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec      |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com   |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|Revízia: 14. Marec 2020      |*/
  /*|----------------------------------|*/
  
  #include <WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include "HX711.h"
  
  float calibration_factor = -50.10;
  unsigned long zero_factor = -90709;
  
  const char * ssid = "WIFI_MENO";
  const char * password = "WIFI_HESLO";
  const char * host = "arduino.php5.sk";
  const int httpsPort = 443; //http port
  const char* test_root_ca = \
                "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
                "MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQCKWiRs1LXIyD1wK0u6tTSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh\n" \
                "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \
                "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \
                "QTAeFw0xNzExMDYxMjIzMzNaFw0yNzExMDYxMjIzMzNaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \
                "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \
                "b20xHTAbBgNVBAMTFFJhcGlkU1NMIFJTQSBDQSAyMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0B\n" \
                "AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5S2oihEo9nnpezoziDtx4WWLLCll/e0t1EYemE5n\n" \
                "+MgP5viaHLy+VpHP+ndX5D18INIuuAV8wFq26KF5U0WNIZiQp6mLtIWjUeWDPA28\n" \
                "OeyhTlj9TLk2beytbtFU6ypbpWUltmvY5V8ngspC7nFRNCjpfnDED2kRyJzO8yoK\n" \
                "MFz4J4JE8N7NA1uJwUEFMUvHLs0scLoPZkKcewIRm1RV2AxmFQxJkdf7YN9Pckki\n" \
                "f2Xgm3b48BZn0zf0qXsSeGu84ua9gwzjzI7tbTBjayTpT+/XpWuBVv6fvarI6bik\n" \
                "KB859OSGQuw73XXgeuFwEPHTIRoUtkzu3/EQ+LtwznkkdQIDAQABo4IBZjCCAWIw\n" \
                "HQYDVR0OBBYEFFPKF1n8a8ADIS8aruSqqByCVtp1MB8GA1UdIwQYMBaAFAPeUDVW\n" \
                "0Uy7ZvCj4hsbw5eyPdFVMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF\n" \
                "BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADA0BggrBgEFBQcBAQQo\n" \
                "MCYwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBCBgNVHR8E\n" \
                "OzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRHbG9i\n" \
                "YWxSb290Q0EuY3JsMGMGA1UdIARcMFowNwYJYIZIAYb9bAECMCowKAYIKwYBBQUH\n" \
                "AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwCwYJYIZIAYb9bAEBMAgG\n" \
                "BmeBDAECATAIBgZngQwBAgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH4jx/LKNW5ZklFc\n" \
                "YWs8Ejbm0nyzKeZC2KOVYR7P8gevKyslWm4Xo4BSzKr235FsJ4aFt6yAiv1eY0tZ\n" \
                "/ZN18bOGSGStoEc/JE4ocIzr8P5Mg11kRYHbmgYnr1Rxeki5mSeb39DGxTpJD4kG\n" \
                "hs5lXNoo4conUiiJwKaqH7vh2baryd8pMISag83JUqyVGc2tWPpO0329/CWq2kry\n" \
                "qv66OSMjwulUz0dXf4OHQasR7CNfIr+4KScc6ABlQ5RDF86PGeE6kdwSQkFiB/cQ\n" \
                "ysNyq0jEDQTkfa2pjmuWtMCNbBnhFXBYejfubIhaUbEv2FOQB3dCav+FPg5eEveX\n" \
                "TVyMnGo=\n" \
                "-----END CERTIFICATE-----\n";
  WiFiClientSecure client;
  #define DOUT 23
  #define CLK 22
  HX711 scale;
  void setup() {
   scale.begin(DOUT, CLK);
   scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
   scale.set_offset(zero_factor); //Zero out the scale using a previously known zero_factor
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   client.setCACert(test_root_ca);
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("HX711 Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   float hodnota = (scale.get_units(10), 2);
   String hodnota_odosielanie = String(hodnota);
   String data = "hodnota=" + hodnota_odosielanie;
   String url = "/vaha/data.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP32");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    Serial.println("Data uspesne odoslane na webserver");
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
   } else {
    Serial.println("Nepodarilo sa pripojit na webserver");
   }
   client.stop();
   scale.power_down();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
   }
   scale.power_up();
  }