Wifi teplomer


Wifi teplomer


Parametre:
 • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP) s webovým serverom (HTTP)
 • Vlastné SSID a WPA/WPA2 PSK šifrovanie
 • Vlastná IP (statická)/DNS príznak pre prístup k doméne
 • Bezpečná webstránka prístupná z domácej siete
 • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info o vonkajšej/vnútornej teplote
 • Respoznívna stránka prístupná z akéhokoľvek zariadenia v dosahu wifi siete
 • Zdrojový kód wifi teplomera

  #include <OneWire.h>         //KNIZNICA ONEWIRE PRE VYUZITIE ONEWIRE ZBERNICE
  #include <DallasTemperature.h>    //KNIZNICA PRE TEPLOTNE CIDLA
  #define ONE_WIRE_BUS 2        //DEFINICIA PINU AKO ZBERNICE PRE ONEWIRE ZARIADENIA
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    //ONEWIRE ČÍTAŤ IBA NA PORTE DEFINOVANOM VYSSIE
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClient.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  #include <SPI.h>
  const char *ssid = "ESPap";
  const char *password = "thereisnospoon";
  
  ESP8266WebServer server(80);
  
  // IP stranky je 192.168.4.1 (predpisane kniznicou)
  
  void handleRoot() {
   sensors.begin(); 
  sensors.requestTemperatures(); 
  
  server.send(200, "text/html", "<!DOCTYPE html><html><body><table><tr><td>Cidlo</td><td>Hodnota</td></tr><tr><td>DS18b20 - dnu</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(0)+"</td></tr><tr><td>DS18b20 - von</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(1)+"</td></tr></table></body></html>");
  }
  
  void setup() {
   delay(1000);
   Serial.begin(115200);
   Serial.println();
   Serial.print("Konfigurujem access point...");
   /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
   WiFi.softAP(ssid, password);
  
   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
   Serial.print("IP adresa pristupoveho bodu je: ");
   Serial.println(myIP);
   server.on("/", handleRoot);
   server.begin();
   Serial.println("Webserver bezi");
  }
  
  void loop() {
   server.handleClient();
  }