Wifi teplomer v STA/AP móde s ESP8266


 • Teplomer využíva wifi čip ESP8266 vo verzii 12E na vývojovej doske NodeMCU v3 Lolin. Wifi čip okrem získavania údajov z teplotných senzorov drží aj webový server, kde vypisuje namerané údaje. Údaje sa odmerajú vždy pri načítaní stránky. V nečinnosti sa dáta nezaznamenávajú. Webový server umožňuje spúšťať HTML + CSS kód, čo umožňuje do istej miery spraviť aj pekné grafické rozhranie pre vykreslenie teplôt používateľovi napríklad do tabuľky.
 • Existujú dve verzie tohto projektu, pričom funkčnosť webstránky ako takej je totožná. V oboch prípadoch na ESP8266 beží webserver, ktorý vykreslí teploty do tabuľky. Pri verziách sa rozlišuje konektivita. V jednom prípade je možné využiť už existujúcu LAN sieť, do ktorej sa doska pripojí a na statickej, alebo dynamickej IP adrese drží webserver. Používateľ po zadaní IP do okna prehliadača dostane na požadovanú stránku od ESP s teplotami, prípadne pri využití mDNS je možné využiť aj hostname - doménové meno.
 • V druhom prípade doska vysiela vlastnú SSID v AP móde ako prístupový bod. Používateľ k doske pristúpi zadaním hesla do siete (je obsiahnuté v programe ESP8266). Doska vysiela SSID so šifrovaním WPA/WPA2 PSK, prípadne je možné vysielať otvorenú wifi sieť. Dáta sú prístupné iba v dosahu tejto wifi siete mimo LAN siete domácnosti. Na ESP beží aj DHCP server, ktorý po úspešnej autentizácii používateľa pridelí IP adresu z rozsahu. Webová stránka sa nachádza na IP adrese brány - ESP.
 • Dáta o teplote sú zaznamenávané z dvojice teplotných senzorov DS18B20, ktoré sú zapojené na OneWire zbernici, ktorá umožňuje zber dát po jednom vodiči s možnosťou ťahania vodiča na desiatky až stovky metrov. DS18B20 sa vyrábajú v dvoch hlavných verziách - tzv. interiérový senzor v obale tranzistora, alebo vo vodotesnom - exteriérovom vyhotovení v hliníkovej rúrke. Zbernica OneWire je vhodná do interferenčného prostredia a je možné na ňu zapojiť až 256 senzorov. Jednotlivé senzory sú rozdelené svojou adresou z výroby - sériovým číslom. Existujú 2 hlavné možnosti pripojenia senzorov. Normálne zapojenie a parazitné, u oboch je možné napájať na 3.3 - 5.5V. Pri normálnom zapojení je výsledok spoľahlivejší najmä na dlhšie vzdialenosti.
 • Rozdiely sú patrné už zo schém:
  Parametre projektu:
 • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP) / alebo ako klient na vašej LAN sieti
 • Vlastné SSID a WPA2 PSK šifrovanie, alebo bez šifrovania
 • Vlastná IP (statická), možnosť rozšíriť o DNS príznak
 • Bezpečná webstránka prístupná v sieti ESP a jej dosahu s reponzívnym dizajnom
 • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info
 • Ďalšie možné variácie:

  Zdrojový kód pre ESP8266 - otvorená wifi sieť - AP

  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  #include <OneWire.h>         
  #include <DallasTemperature.h>    
  #define ONE_WIRE_BUS 2        
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  const char *ssid = "MojaOtvorenaESPsiet";
  ESP8266WebServer server(80);
  
  void handleRoot() {
   sensors.begin(); 
   sensors.requestTemperatures(); 
   server.send(200, "text/html", "<head><meta charset='UTF-8'><meta name='author' content='Martin Chlebovec'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'></head><style>body{ display: table;width: 100%;background: #dedede;text-align: center;}*{ -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */-moz-box-sizing: border-box;  /* Firefox, other Gecko */box-sizing: border-box;     /* Opera/IE 8+ */}.aa_h2{ font:100 5rem/1 Roboto; text-transform: uppercase;}table{  background: #fff;}table,thead,tbody,tfoot,tr, td,th{ text-align: center; margin: auto; border:1px solid #dedede; padding: 1rem; width: 50%;}.table  { display: table; width: 50%; }.tr    { display: table-row; }.thead  { display: table-header-group }.tbody  { display: table-row-group }.tfoot  { display: table-footer-group }.col   { display: table-column }.colgroup { display: table-column-group }.td, .th  { display: table-cell; width: 50%; }.caption { display: table-caption }.table,.thead,.tbody,.tfoot,.tr,.td,.th{ text-align: center; margin: auto; padding: 1rem;}.table{ background: #fff; margin: auto; border:none; padding: 0; margin-bottom: 5rem;}.th{font-weight: 700;border:1px solid #dedede;&:nth-child(odd){border-right:none;}}.td{font-weight: 300;border:1px solid #dedede;border-top:none;&:nth-child(odd){border-right:none;}}.aa_htmlTable{background: tomato;padding: 5rem;display: table;width: 100%;height: 100vh;vertical-align: middle;}.aa_css{background: skyblue;padding: 5rem;display: table;width: 100%;height: 100vh;vertical-align: middle;}.aa_ahmadawais{display: table;width: 100%;font: 100 1.2rem/2 Roboto;margin: 5rem auto;}</style><div class='aa_htmlTable'><table width=100%><thead><tr><th>Teplota</th><th>Hodnota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dnu</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(0)+" °C</td></tr><tr><td>Von</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(1)+" °C</td></tr></tbody></table></div>");
  }
  
  void setup() {
   delay(1000);
   Serial.begin(115200);
   Serial.println();
   Serial.print("Konfigurujem access point...");
   WiFi.softAP(ssid);
   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
   Serial.print("IP adresa pristupoveho bodu je: ");
   Serial.println(myIP);
   server.on("/", handleRoot);
   server.begin();
   Serial.println("Webserver bezi.");
   Serial.println("Vysiela SSID:");
   Serial.println(ssid);
   Serial.println("Bez hesla - otvoreny hotspot");
  }
  
  void loop() {
   server.handleClient();
  }