Pripojenie na sieť 802.1x prostredníctvom vývojovej dosky ESP32


 • Vývojová doska ESP32 musí preukázať voči RADIUS serveru identitu a heslo
 • Takéto siete majú najčastejšie využitie na univerzitách (Eduroam), prípadne v rôznych organizáciách
 • Doska si vie certifikát (CA) vyžiadať ako je to u mobilných telefónov s iOS, Androidom, či u Windowsu, ktorý si vie taktiež certifikát vyžiadať a nemusí sa s nim preukázať.
 • Testy prebiehali na sieti Eduroam a na lokálnej sieti s použitím root RADIUS servera.
 • Pri oboch testoch sa používal mechanizmus PEAP + MsCHAPv2, využil som dosku DevKIT v1 DoIT
 • //support me: https://paypal.me/chlebovec/1
  #include "esp_wpa2.h"
  #include <WiFi.h>
  String line;
  const char* ssid = "magicwifi"; // wifi siet
  #define EAP_IDENTITY "identitavsieti" //eap identita 
  #define EAP_PASSWORD "heslo" //heslo
  #define MENOPC "ESP32Devboard" 
  
  void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(10);
    Serial.println();
    Serial.print("Pripajam sa na: ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.disconnect(true); 
    esp_wifi_sta_wpa2_ent_set_identity((uint8_t *)EAP_IDENTITY, strlen(EAP_IDENTITY));
    esp_wifi_sta_wpa2_ent_set_username((uint8_t *)EAP_IDENTITY, strlen(EAP_IDENTITY));
    esp_wifi_sta_wpa2_ent_set_password((uint8_t *)EAP_PASSWORD, strlen(EAP_PASSWORD));
    esp_wpa2_config_t config = WPA2_CONFIG_INIT_DEFAULT();
    esp_wifi_sta_wpa2_ent_enable(&config);
    Serial.println("MAC adresa: ");
    Serial.println(WiFi.macAddress());
    WiFi.begin(ssid); //pripajanie
   WiFi.setHostname(MENOPC); //volitelne
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi pripojene");
    Serial.println("IP addresa: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  const char* host = "arduino.php5.sk"; //server na ktory sa pripajame (domena)
  
  void loop() {
    delay(5000);
  
    Serial.print("Pripajam sa na server: ");
    Serial.println(host);
  
    WiFiClient client;
    if (!client.connect(host, 80)) { //pripajanie na server pod HTTP
      Serial.println("connection failed");
    }
    String url = "/rele/rele1.txt";  //request na subor pod serverom
    Serial.print("Requesting URL: ");
    Serial.println(url);
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
           "Host: " + host + "\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n");
    unsigned long timeout = millis();
    while (client.available() == 0) {
      if (millis() - timeout > 5000) {
        Serial.println(">>> Timeout prebehol, response sa nevratila !");
        client.stop();
      }
    }
    while(client.available()) {
       line = client.readStringUntil('\n'); //citanie po posledny riadok
      Serial.println(line); //ulozenie premennej z response
    
    }
    
    if (line=="VYP"){
     Serial.println("Vypnuty spotrebic");
     }else if (line=="ZAP"){
     Serial.println("Zapnuty spotrebic");
     }
    Serial.println();
    Serial.println("Ukoncene spojenie");
  }